ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course) ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 กรุงเทพฯ

 

ATI เปิดอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course)

ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

 

สำหรับ

o   ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน
     และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) ที่ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในปี 2563
     หรือสำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขาดต่ออายุเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

o   อบรมเพื่อปรับคุณสมบัติ IC,IP ตามเกณฑ์ใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2563)
     https://www.set.or.th/professional/newIClicense

o   บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

 

วันอบรม        วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563           เวลา 08.30-18.30 น.

                    วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563       เวลา 09.00-16.00 น.
 

สถานที่          โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
                    

 

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม

หลักสูตร 1 Market Conduct เพื่อสร้างเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน (นับชั่วโมงด้านกฎระเบียบฯ 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณนวรัตน์ สุจริตวัฒนาภักดิ์

อบรม วันเสาร์ที่ 14  มีนาคม 2563 เวลา 8.30 - 11.30 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 2 เริ่มต้นลงทุน PF , REIT , Infa.fund   (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณนิมิต วิทย์ศลาพงษ์

อบรม วันเสาร์ที่ 14  มีนาคม 2563 เวลา 12.30 - 15.30 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 3 Brand Me for IC  (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ Soft Skill 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณชโนทัย พึ่งสุข

อบรม วันเสาร์ที่ 14  มีนาคม 2563 เวลา 15.30-18.30 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 4 การลงทุนในหุ้นยั่งยืน (ESG Analysis)  (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 3 ชั่วโมง)

           วิทยากร : คุณณัฐพล  คำถาเครือ

อบรม วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 5 การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างตรงความต้องการ (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ Soft Skill 3 ชั่วโมง)

           วิทยากร : คุณนิพพิชฌน์  โกวิทวณิชกานนท์

อบรม วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 4 มีนาคม 2563         ค่าอบรม  5,000 บาท (รวม VAT)

พิเศษ! สมัครภายใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563      ลดเหลือ  4,700 บาท (รวม VAT)

 

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-223

 

หมายเหตุ

1.ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2.เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail : Training@ati-asco.org 


  • 4
  • 8
  • 9
  • 0
  • 8
  • 4
  • 5
สถิติผู้เข้าชม

 TOP