ประกาศและแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดูเอกสาร
ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุน
การให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน (ทลธ. 27-2561) download
การให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน (ทลธ. 27-2561) download
รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ทลธ. 5-2560) download
รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ทลธ. 5-2560) download
รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุนสามารถทำได้ (ทลธ. 5-2560) download
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 5/2560 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 6) (7188) download
รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 download
รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนสามารถทำได้ตามข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 download
หนังสือเวียน ที่ กธ.(ว) 3/2556 เรื่อง นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิคและปรับปรุงคุณสมบัติในการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุน download
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง และข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 download
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 52/2556 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน download
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน (ฉบับประมวล) download
ท่านสามารถอ่านประกาศต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่มเติมได้ที่นี่
http://www.sec.or.th/TH/MarketProfessionals/Intermediaries/Pages/ORAP_notifications.aspx

  • 8
  • 8
  • 4
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4
สถิติผู้เข้าชม

 TOP