Find me on Facebook
หลักสูตรที่เปิดสอบ

หลักสูตรที่เปิดสอบ เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
ผู้สมัครสอบศึกษาคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนเกณฑ์ใหม่ ก่อนสมัครสอบ >>ศึกษาคุณสมบัติการขึ้นทะเบียน
 

ลำดับหลักสูตร ดูเอกสาร จำนวนข้อรวม  เวลาสอบ (นาที) ค่าธรรมเนียมการสอบใหม่
เริ่ม 1 ก.ค. 55
ก่อน
16_พ.ย.57
  ตั้งแต่
16_พ.ย.57
กลุ่มที่ 1 หลักสูตรผู้แนะนำ : ชุดหลักสูตรทดสอบสำหรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำได้ทันที มีทั้งสิ้น 6 หลักสูตร
Paper 1 : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
              (ตราสารหนี้ กองทุน ตราสารทุน)
download download 120 180 1,000
Paper 2 : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า download download 120 180 1,000
Paper 3 : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ download download 80 120 800
Paper 4 : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน download 80 120 800
Paper 5 : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน download download 80 120 800
Paper 6 : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า download download 80 120 800
กลุ่มที่ 2 เพิ่มธุรกรรม : ชุดหลักสูตรเฉพาะหมวดวิชาที่ 3 และ 4 มีท้ั้งสิ้น 8 หลักสูตร
Paper 7 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านตราสารหนี้
            (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านกองทุน ด้านตราสารทุน ด้านสัญญาฯ)
download 40 60 600
Paper 8 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านกองทุน
            (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านตราสารหนี้ ด้านตราสารทุน ด้านสัญญาฯ)
download 40 60 600
Paper 9 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านตราสารทุน
            (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านตราสารหนี้ ด้านกองทุน ด้านสัญญาฯ)
download 40 60 600
Paper 10 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์
              (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านตราสารหนี้)
download 40 60 600
Paper 11 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์
              (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านกองทุน)
download 40 60 600
Paper 12 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์
              (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านตราสารทุน)
download 40 60 600
Paper 13 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์
              (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านสัญญาฯ)
download 60 90 700
Paper 14 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
            (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านหลักทรัพย์ ด้านตราสารหนี้ ด้านกองทุน ด้านตราสารทุน)
download 60 90 700
กลุ่มที่ 3 ชุดหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้แนะนำโลหะมีค่า และผู้แนะนำฯด้านสินค้าเกษตร
Paper 15 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
                (สำหรับผู้แนะนำ ด้านโลหะมีค่า)
download download 95 150 900
Paper 16 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์
                (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านโลหะมีค่า)
download download 95 150

900

Paper 26 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
                (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านสินค้าเกษตร)
  download 80 120 800
กลุ่มที่ 4 หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ชุดหลักสูตรเฉพาะหมวดวิชาที่ 2 และ 4 มีทั้งสิ้น 3 หลักสูตร
Paper 17 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า download download 55 90 700
Paper 18 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านหลักทรัพย์ download download 40 60 600
Paper 19 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า download download 40 60 600
Paper 22 : หลักสูตรแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ให้คำแนะนำการลงทุน download 30 45 550
Paper 23 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม download download 30 45 550
Paper 24 : หลักสูตรกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์ download 30 45 550
Paper 25 : หลักสูตรกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า download 30 45 550
กลุ่มที่ 5 ชุดหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักวิเคราะห์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Paper 20 : หลักสูตรนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                                                >>เอกสารอ่านประกอบสอบ<< download 100 180 1,600
ชุดหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้จัดการกองทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ไม่่มีตามประกาศผู้ประกอบวิชาชีพทั้ง 10 ประเภท)

Paper 21 : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                                  >>เอกสารอ่านประกอบสอบ<<

download 100 180 1,600

 

ลำดับหลักสูตร ดูเอกสาร จำนวนข้อรวม  เวลาสอบ (ชั่วโมง) ค่าธรรมเนียมการสอบใหม่
เริ่ม 1 ม.ค. 60
กลุ่มที่ 1
Plain Products: Full Paper (P1) : ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป download 100 ข้อ 150 นาที 1,200 บาท
กลุ่มที่ 2
Ethics, Rules and Suitability (E1) : ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม download 30 ข้อ 45 นาที 850 บาท
Ethics and Rules (E2) : ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง download 30 ข้อ 45 นาที 850 บาท
กลุ่มที่ 3
Bond and Mutual Fund (P2) : ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน ตราสารหนี้และกองทุน download 25 ข้อ 40 นาที 850 บาท
กลุ่มที่ 4
Derivatives (P3) : ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า download 50 ข้อ 80 นาที 950 บาท
กลุ่มที่ 5 ชุดหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักวิเคราะห์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Paper 20 : หลักสูตรนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                                                >>เอกสารอ่านประกอบสอบ<< download 100 ข้อ 180 นาที 1,600 บาท
ชุดหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้จัดการกองทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ไม่่มีตามประกาศผู้ประกอบวิชาชีพทั้ง 10 ประเภท)

Paper 21 : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                                          >>เอกสารอ่านประกอบสอบ<<

download 100 ข้อ 180 นาที 1,600 บาท

  • 2
  • 9
  • 4
  • 3
  • 8
  • 5
  • 6
สถิติผู้เข้าชม

TOP