FAQ : คำถามยอดนิยม
การดำเนินการต่อใบอนุญาตฯ
Q : การต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามเกณฑ์ปกติต้องทำอย่างไรบ้าง

เมื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตด้านหลักทรัพย์กับสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ท่านต้องต่ออายุใบอนุญาตทุก 2 ปี โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนในการต่ออายุใบอนุญาตได้ที่ ขั้นตอนในการต่ออายุใบอนุญาต

 

Q : เมื่ออบรมต่ออายุใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ
ท่านต้องยื่นต่ออายุในอนุญาตกับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยยื่นคำขอต่ออายุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ online (ระบบ ORAP) ที่ https://www.sec.or.th/orap ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 15 ธ.ค. ของปีที่หมดอายุ
Q : ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตกับสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้อบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องทำอย่างไรเพื่อขึ้นทะเบียนใหม่


  • 8
  • 8
  • 4
  • 2
  • 4
  • 3
  • 2
สถิติผู้เข้าชม

 TOP