FAQ : คำถามยอดนิยม
การต่อใบอนุญาตด้านหลักทรัพย์
Q : การต่ออายุใบอนุญาตตามเกณฑ์ปกติต้องทำอย่างไรบ้าง

เมื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตด้านหลักทรัพย์กับสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ท่านต้องต่ออายุใบอนุญาตทุก 2 ปี โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนในการต่ออายุใบอนุญาตได้ที่ ขั้นตอนในการต่ออายุใบอนุญาต

Q : เมื่ออบรมต่ออายุใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ
ท่านต้องยื่นต่ออายุในอนุญาตกับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยยื่นคำขอต่ออายุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ online ที่ www.sec.or.th ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. ของปีที่หมดอายุ และพิมพ์แบบคำขอ และใบแจ้งเรียกเก็บเงิน เพื่อนำไปชำระเงินได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น 15 หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
 
จากนั้นจัดส่งแบบคำขอต่ออายุและหลักฐานการชำระเงินไปที่สำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น 14 ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ โทร. 0-2695-9999 ต่อ 6134, 6069, 9580, 9552 E-Mail: inva@sec.or.th โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนในการต่ออายุใบอนุญาตได้ที่ 
ขั้นตอนต่ออายุผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
Q : ผลสอบผ่านหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (Single License)มีอายุเกิน 2 ปี และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตกับสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องทำอย่างไร

-

Q : ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตกับสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ต่ออายุตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องทำอย่างไรเพื่อขึ้นทะเบียนใหม่

สอบหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (Single License) หรือท่านสามารถศึกษาคุณสมบัติผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนได้ที่ คุณสมบัติที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน
ทางเลือกที่ 1 เข้าอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตอย่างน้อย 15 ชั่วโมง ซึ่งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากเป็นผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องอบรมหลักสูตรด้านอนุพันธ์รวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
ทางเลือกที่ 2 สอบหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (Single License)


  • 5
  • 0
  • 5
  • 9
  • 3
  • 0
  • 9
สถิติผู้เข้าชม

 TOP