Find me on Facebook
ระเบียบการสมัครทดสอบ

 

ระเบียบการสมัครทดสอบ
สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ผู้สมัครทดสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบเพื่อเข้าทดสอบหลักสูตรต่างๆดังนี้
 
 

การจองรอบสอบ

 • ผู้สมัครจะต้องจองที่นั่งสอบผ่านระบบลงทะเบียน Online ที่ www.ati-asco.org เท่านั้น โดยใช้ Username เป็นเลขที่บัตรประชาชน และ Password ที่กำหนดโดยผู้สมัคร ทั้งนี้ ระบบจะปิดการจองที่นั่งสอบในแต่ละรอบสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันสอบ (รวมวันหยุด) (สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของผู้สมัครตามความเหมาะสม)

ตัวอย่าง ผู้สมัครต้องการจองที่นั่งสอบในวันสอบที่ 7 จะต้องทำการจองที่นั่งสอบผ่านระบบลงทะเบียน Online ก่อนวันที่ 2 เนื่องจาก ตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป ระบบจะปิดการจองที่นั่งสอบ

 • หลังจากจองที่นั่งสอบแล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบของ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมภายใน 3 วันนับจากวันที่จองรอบสอบ ซึ่งจะปรากฏวันครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมในแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกการจองที่นั่งสอบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ การสมัครจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครลงทะเบียนถูกต้องและชำระค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาที่กำหนด (สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ หรือชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีอื่นจนทำให้เกิดความผิดพลาดในการสมัครสอบ)

ตัวอย่าง ผู้สมัครต้องการจองที่นั่งสอบในวันสอบที่ 7 โดยทำการลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียน Online ในวันที่ 1 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในวันที่ 3 เป็นต้น 

 • ผู้สมัครแบบ Walk-in จะต้องตรวจสอบจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละรอบสอบในระบบลงทะเบียน Online กรณีที่มีที่นั่งสอบว่าง สามารถติดต่อขอเข้าสอบล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มสอบ โดยลงชื่อในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น หากมีผู้แสดงความจำนงขอเข้าสอบมากกว่าจำนวนที่นั่งที่ว่าง การจัดสรรสิทธิในที่นั่งสอบจะจัดตามลำดับการลงชื่อในแบบฟอร์มลงทะเบียน Walk-in (First Come-First Serve)

 การชำระค่าธรรมเนียม  
 

 • ชำระค่าธรรมเนียมผ่าน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยพิมพ์แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมจากระบบลงทะเบียน ซึ่งสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมได้ 3 ช่องทาง

         1) BBL Teller Counter ทุกสาขาทั่วประเทศ
         2) BBL ATM * >>คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมผ่าน ATM
         3) BBL Internet Banking  * >>คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมผ่าน Internet Banking
             *  สำหรับผู้มีบัญชีเงินฝากกับ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

      ทั้งนี้ กรุณาเก็บหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมและนำมาแสดงในวันสอบ โดยไม่ต้องส่งมาที่สถาบันฯ
 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสอบ
 

 • กรณีที่ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วมีเหตุฉุกเฉินในวันสอบสามารถแนบหลักฐานประกอบคำร้องขอเลื่อนสอบได้ 1 ครั้ง โดยส่งหลักฐานได้ที่โทรสาร 0-2264-0909 ต่อ 210 หรือ E-mail มาที่  Examination@ati-asco.org 

 การลงทะเบียนและตรวจพิสูจน์ผู้เข้าสอบ

 • สถาบันฯ จะให้ผู้เข้าสอบติดต่อลงทะเบียนเข้าสอบล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มสอบ
 • ผู้เข้าสอบจะต้องนำหลักฐานการแสดงตนมาแสดงในวันสอบ โดยหลักฐานที่ใช้จะต้องเป็นเอกสารราชการที่ระบุเลขที่บัตรประชาชนและยังไม่หมดอายุ พร้อมมีรูปถ่ายที่ชัดเจน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง
 • ผู้เข้าสอบจะต้องลงลายมือชื่อในการลงทะเบียนเข้าสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
 • กรณีผู้เข้าสอบไม่มีหลักฐานการแสดงตนตามที่กล่าวข้างต้น สถาบันฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
 • ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพในการเข้าสอบ

 การเข้าห้องสอบ

 • สถาบันฯ จะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบ นำเฉพาะหลักฐานการแสดงตน และเครื่องคิดเลขตามระเบียบปฏิบัติในแต่ละหลักสูตรไปยังที่นั่งสอบ 
 • ผู้เข้าสอบจะต้องวางสัมภาระ ในที่ที่สถาบันฯ จัดเตรียมไว้ให้
 • ผู้เข้าสอบจะต้องปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด และจัดเก็บให้เรียบร้อย
 • สถาบันฯ จะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบล่าช้าได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มสอบ และจะไม่ได้รับเวลาเพิ่มในการสอบ หากล่าช้าเกินครึ่งชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มสอบ จะถือว่าขาดสอบโดยสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบ

 สิ่งที่จัดเตรียมไว้ให้ 

 • สถาบันฯ ได้จัดเตรียมกระดาษแจ้งรหัสการสอบ และดินสอ
 • หากผู้สอบต้องการกระดาษทดเพิ่ม เจ้าหน้าที่คุมสอบจะจัดเตรียมให้
 • เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ ผู้สอบจะต้องส่งคืนดินสอ กระดาษแจ้งรหัสการสอบรวมถึงกระดาษทด (ถ้ามี) ไว้ที่โต๊ะนั่งสอบ 

 การใช้เครื่องคิดเลข

 • สถาบันฯ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบใช้เครื่องคิดเลขตามรุ่นที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติแต่ละหลักสูตร โดยผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมมาเอง

การออกจากห้องสอบระหว่างสอบ

 • การลุกออกจากที่นั่งสอบในระหว่างการสอบ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เจ้าหน้าที่คุมสอบเท่านั้น
 • เมื่อผู้เข้าสอบเสร็จสิ้นการสอบเรียบร้อยแล้ว จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนลุกออกจากที่นั่งสอบ

 การรับหนังสือรับรองผลการทดสอบ

 • สถาบันฯ จะออกหนังสือรับรองผลการสอบให้ผู้เข้าสอบภายหลังจากผู้เข้าสอบเสร็จสิ้นการสอบ ณ วันสอบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เข้าสอบจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง และลงลายมือชื่อรับหนังสือรับรองผลการสอบไว้เป็นหลักฐาน
 • กรณีหนังสือรับรองผลการทดสอบหาย และมีความประสงค์จะรับหนังสือรับรองผลการทดสอบใหม่

-     รับด้วยตนเอง จะต้องยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองผลการสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (ทำการ) โดยเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท (รวม VAT) ระบุ ชื่อ - นามสกุล หลักสูตร และกำหนดการสอบ พร้อมทั้งแจ้งวันและเวลาที่จะมารับหนังสือรับรองผลการสอบ โดยส่ง E-mail มาที่ Examination@ati-asco.org หรือโทรศัพท์ 0-2264-0909 ต่อ 203,204

-     ต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม 100 บาท/ครั้ง (รวม VAT) ครั้งละไม่เกิน 10 ฉบับ โดยนำฝากเงินผ่าน ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์” เลขที่บัญชี 718-2-56289-5 และส่ง pay-in slip มาที่โทรสาร 0-2264-0909 ต่อ 210


 • 3
 • 7
 • 5
 • 5
 • 9
 • 1
 • 2
สถิติผู้เข้าชม

TOP