ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร ต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) วันที่ 5-6 ต.ค 62 จ.ขอนแก่น

 

ATI เปิดอบรมหลักสูตร ต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP)

นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) จ.ขอนแก่น

 

สำหรับ

o   ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน
     และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

o   อบรมเพื่อปรับคุณสมบัติ IC,IP ตามเกณฑ์ใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2563)
     https://www.set.or.th/professional/newIClicense

o   บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

 

วันอบรม            วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562         เวลา 08.30-18.30 น.

                        วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562     เวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่              โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

 

หลักสูตร 1 ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน (Complex Module 1) (6 ชั่วโมง)

            วิทยากร : ดร.ธนัยวงศ์  กีรติวานิชย์

อบรมวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น.

ค่าอบรม 2,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 2 เจาะเทคนิคการทำหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุน  (นับชั่วโมงด้านกฎระเบียบฯ 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณกอบโชค  อัมพรพูลสุข

อบรมวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562  เวลา 15.30-18.30 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Complex Module 2) (3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณณัฐพล  คำถาเครือ

อบรมวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 4 จัดพอร์ตการลงทุนอย่างมืออาชีพด้วยหุ้นสามัญและกองทุนรวม (3 ชั่วโมง)

           วิทยากร : คุณณัฐพล  คำถาเครือ

อบรมวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 25 กันยายน 2562      ค่าอบรม  5,000 บาท   (รวม VAT)

พิเศษ! สมัครภายใน วันที่ 10 กันยายน 2562          ลดเหลือ  4,700 บาท (รวม VAT)

 

**แถมฟรี! สำหรับผู้สมัครอบรม จะได้รับสิทธิ์เรียน E-Learning คอร์ส

     "เคล็ดลับการลดหย่อนภาษี ทำให้ดีมีเงินเหลือ" 

 

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-223

 

หมายเหตุ

1.ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2.เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรมและชำระเงินแล้ว
ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้  โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรม


  • 4
  • 7
  • 2
  • 7
  • 3
  • 2
  • 8
สถิติผู้เข้าชม

TOP