ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการสมัครสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® และเนื้อหาการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ข้อสอบ ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

เนื่องด้วยสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการสมัครสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP และเนื้อหาการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP   ข้อสอบ ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน โดยมีผลกับการสอบครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

·        การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบ ที่ถูกยกเลิกการสมัครสอบ เนื่องจากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบตามที่กำหนด หรือดำเนินการยกเลิกการสมัครสอบด้วยตนเอง จะถูกพักสิทธิ์การสมัครสอบเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงกล่าวคือ ผู้สมัครสอบจะไม่สามารถสมัครสอบได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ถูกยกเลิกการสมัครสอบ หรือยกเลิกการสมัครสอบด้วยตนเอง

 

·        การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP  ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน  เพื่อให้เนื้อหาการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุน ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และการยกเลิกการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน” โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมฯ  จึงขอยกเลิกข้อสอบที่ทดสอบความรู้ “แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน” และใช้ข้อสอบที่ทดสอบความรู้เรื่อง “แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์” และ “มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน” แทน โดย ยังคงมีจำนวนข้อสอบเท่าเดิม (ตามเอกสารแนบ)


  • 5
  • 8
  • 1
  • 8
  • 8
  • 9
  • 7
สถิติผู้เข้าชม

 TOP