Find me on Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร ต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) วันที่ 16-17 มี.ค. 62

 

ATI เปิดอบรมหลักสูตร ต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP)

นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

 

สำหรับ

o   ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน
     และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

o   อบรมเพื่อปรับคุณสมบัติ IC,IP ตามเกณฑ์ใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2563)
     https://www.set.or.th/professional/newIClicense

o   บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

 

วันอบรม            วันเสาร์ที่  16 มีนาคม 2562         เวลา 08.30-18.30 น.

                        วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562       เวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่              โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18

 

หลักสูตร 1 ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน (Complex Module 1) (6 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณไมตรี   โสตางกูร

อบรมวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น.

ค่าอบรม 2,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 2 เจาะเทคนิคการทำหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุน (นับชั่วโมงด้านกฎระเบียบฯ 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณกอบโชค  อัมพรพูลสุข

อบรมวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 15.30-18.30 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Complex Module 2) (3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณคธาฤทธิ์   สิทธิกูล

อบรมวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 4 จัดพอร์ตการลงทุนอย่างมืออาชีพด้วยหุ้นสามัญและกองทุนรวม (หลักทรัพย์ฯ 3 ชั่วโมง)

           วิทยากร : คุณณัฐพล  คำถาเครือ

อบรมวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวม VAT)

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 4 มีนาคม 2562             ค่าอบรม  5,000 บาท (รวม VAT)

พิเศษ! สมัครภายใน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562         ลดเหลือ  4,700 บาท (รวม VAT)

 

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-223

 

หมายเหตุ

1.ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2.เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรมและชำระเงินแล้ว
ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้  โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรม


  • 3
  • 9
  • 1
  • 3
  • 5
  • 7
  • 0
สถิติผู้เข้าชม

TOP