ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

[รอบสอนสด] ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (DRG) จำนวน 3 ชั่วโมง

 

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG) จำนวน 3 ชม.

สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดอนุพันธ์ (Trader ID.)

 

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563   เวลา 17.30 -21.00 น.

ATI อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 2 (รอบสอนสด)

เปิดรับสมัครวันนี้ – 22 เมษายน 2563

 

  

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท (รวม Vat)

 

1.ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรมและชำระเงินแล้ว
   ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้  โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรม


ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-264-0909 ต่อ 210-215,220-223


  • 4
  • 8
  • 9
  • 0
  • 8
  • 7
  • 0
สถิติผู้เข้าชม

 TOP