Find me on Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG) ***จำนวน 3 ชม.***

 

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG) จำนวน 3 ชม.

สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดอนุพันธ์ (Trader ID.)

 

วันพุธที่  26 กันยายน 2561 เวลา 17.30 -21.00 น. ATI อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็ก 2 ชั้น 2 (รอบ DVD)

เปิดรับสมัครวันนี้ – 19 กันยายน 2561

**รับจำนวนจำกัด  35 ที่นั่ง**


วันพุธที่  31 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 -21.00 น. ATI อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็ก 2 ชั้น 2 (รอบ DVD)

เปิดรับสมัครวันนี้ – 24 ตุลาคม 2561

**รับจำนวนจำกัด  35 ที่นั่ง**


วันพุธที่  28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 -21.00 น. ATI อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็ก 2 ชั้น 2 (รอบ DVD)

เปิดรับสมัครวันนี้ –  21 พฤศจิกายน 2561

**รับจำนวนจำกัด  35 ที่นั่ง**


วันพุธที่  12 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 -21.00 น. ATI อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็ก 2 ชั้น 2 (รอบ DVD)

เปิดรับสมัครวันนี้ –  5 ธันวาคม 2561

**รับจำนวนจำกัด  35 ที่นั่ง**

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท (รวม Vat)

 

1.ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรมและชำระเงินแล้ว
   ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้  โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรม


ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-264-0909 ต่อ 210-215,220-223


  • 3
  • 6
  • 0
  • 1
  • 8
  • 2
  • 2
สถิติผู้เข้าชม

TOP