ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

[คอร์สเต็มแล้ว] ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course 15 ชม.) ผ่านระบบ Online วันที่ 12-13 กันยายน 2563

 

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course) ผ่านระบบ Online

ผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3) ผู้วางแผนการลงทุน (IP)

นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) (อบรม 15 ชม.)

บรรยายสด ผ่านระบบ ZOOM 

 

สำหรับ

o   ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex 1, 2, 3) ผู้วางแผนการลงทุน (IP)
     นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

o   บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

 

วันอบรม   วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563           เวลา 08.30-11.30, 13.00-16.00, 16.30-19.30 น. 

               วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563       เวลา 09.00-12.00, 13.00-16.00 น.
 

 

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม
 

หลักสูตร 1   Supernova IC – รู้จักลูกค้าเพื่อนำเสนอขายให้ถูกเกณฑ์  (นับชั่วโมงด้านกฎระเบียบฯ 3 ชม.)

            วิทยากร : คุณกอบโชค อัมพรพูลสุข

อบรม เสาร์ที่ 12 กันยายน 2563  เวลา 8.30 - 11.30 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 2   วางแผนและจัดพอร์ตการลงทุนถูกวิธี เพิ่มผลตอบแทนดีๆให้ลูกค้า
                   (นับชั่วโมงด้าน Asset Allocation 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณดนัย  อรุณกิตติชัย

อบรม เสาร์ที่ 12 กันยายน 2563  เวลา 13.00 - 16.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 3   หมัดเด็ด! หัวใจนักขายของ IC   (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 3 ชั่วโมง)

            วิทยากร : คุณภูริพัฒน์  ปรัชญกุล

อบรม เสาร์ที่ 12 กันยายน 2563  เวลา 16.30 - 19.30 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 4   การลงทุนในหุ้นยั่งยืน (ESG Analysis)  (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 3 ชั่วโมง)

           วิทยากร : คุณณัฐพล  คำถาเครือ

อบรม วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563  เวลา 09.00 - 12.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

หลักสูตร 5   แกะรอยพฤติกรรมนักลงทุน 4 GEN  (นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 3 ชั่วโมง)

           วิทยากร : คุณอัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ

อบรม วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563  เวลา 13.00 - 16.00 น.

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 4 กันยายน 2563          ค่าอบรม  3,800 บาท (รวม VAT)

พิเศษ! สมัครภายใน วันที่ 14 สิงหาคม 2563     เหลือเพียง  3,500 บาท (รวม VAT)

 


-- ที่นั่งเต็ม --

ATI เปิดทดสอบซ้อมเข้าระบบ: วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 19.00 - 20.00 น.
 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-221

 

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรมผ่านระบบ ZOOM

 • การเข้าอบรม VDO Conferrence ของระบบ ZOOM  ท่านจะต้อง Log in  ผ่านระบบ e-Learning
  https://elearning.ati-asco.org (โดยใช้ Browser Google Chrome)

   
 • สามารถ Download ระบบ ZOOM ได้ทาง https://zoom.us/download
   
 • ATI อนุญาตเฉพาะผู้ที่อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง หรือ Tablet
  และยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้า เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการอบรม

   
 • ไม่แนะนำให้อบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ

 

►► หมายเหตุ

1.  ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2.  เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail : Training@ati-asco.org


 • 5
 • 5
 • 7
 • 0
 • 9
 • 1
 • 6
สถิติผู้เข้าชม

 TOP