ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรับสมัคร Walk in กรณีที่ระบบ Online ปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรับสมัคร Walk in กรณีที่ระบบ Online ปิดรับสมัคร ตามระเบียบการสมัครสอบ

โดยผู้สอบ จะต้องสมัครเป็นสมาชิกในระบบ Online https://register.ati-asco.org/index.php?p=default 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกใหม่ >> https://register.ati-asco.org/pdf/ATI_Manual_Registration.pdf

 

ระเบียบการสมัครสอบ

1.ผู้สมัครสอบกรณี  walk in  สามารถตรวจสอบที่นั่งว่างในแต่ละรอบการจัดสอบได้ในระบบลงทะเบียน Online

2.ผู้สมัครสอบกรณี  Walk in  จะต้องลงชื่อที่หน้าห้องสอบในแบบฟอร์มลงชื่อที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ณ  วันสอบด้วยตนเองเท่านั้น

3.การรับผู้สมัครสอบกรณี  Walk in  จะเป็นไปตามจำนวนที่นั่งว่างที่แสดงในระบบลงทะเบียน Online เท่านั้น  จะไม่มีการรับสมัครสอบเพิ่มในกรณีที่มีผู้สมัครสอบผ่านระบบลงทะเบียน Online ขาดสอบ

4.เจ้าหน้าที่จะทำการจัดสรรสิทธิ์ในการให้ที่นั่งสอบตามลำดับการลงชื่อในแบบฟอร์มลงทะเบียน  Walk in  หากผู้สมัครสอบไม่มาแสดงตนเจ้าหน้าที่จะจัดสรรสิทธิ์ให้กับผู้สมัครในลำดับต่อไป

5.ผู้สมัครสอบกรณี  Walk in  จะต้องแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเริ่มการสอบ พร้อมหลักฐานการแสดงตน (บัตรประชาชน   ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบกับเจ้าหน้าที่

6.เมื่อเริ่มการสอบแล้ว  จะปิดการรับสมัครสอบกรณี  Walk  in ไม่ว่ากรณีใด ๆ


  • 5
  • 8
  • 1
  • 8
  • 8
  • 8
  • 0
สถิติผู้เข้าชม

 TOP