การจัดอบรม และทดสอบภายในองค์กร(In-House)

1. In – House Training
บริการ In – House Training เป็นอีกหนึ่งบริการที่ ATI สามารถช่วยในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้เป็นผู้มีความรู้ และทักษะด้านการเงิน
การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างหลักสูตร In – House Training

  • หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์” เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License)
  • หลักสูตร “เจาะลึก เทคนิคพิชิตโจทย์แนวข้อสอบ Single License”

2. In – House Exam
นอกจากการจัดทดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบความรู้ของ ATI แล้ว สถาบันยังมีบริการจัดทดสอบภายในให้แก่องค์กรต่างๆ ด้วย

 


  • 8
  • 8
  • 4
  • 2
  • 4
  • 2
  • 1
สถิติผู้เข้าชม

 TOP