Find me on Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน (CFP)

 

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน (CFP)

 

CFP module 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

วันสมัคร: วันนี้ – วันที่ 17 เมษายน 2562        ค่าอบรม 7,500 บาท (รวม VAT)

โปรโมชั่น 6,900 บาท (รวม VAT) >> วันนี้ – วันที่ 5 เมษายน 2562

สถานที่    ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

 

CFP module 2 การวางแผนการลงทุน

วันสมัคร: วันนี้ – วันที่ 15 เมษายน 2562        ค่าอบรม 7,500 บาท (รวม VAT)

โปรโมชั่น 6,900 บาท (รวม VAT) >> วันนี้ – วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

สถานที่   ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

 

สอบถามเพิ่มเติม Tel : 02-264-0909 ต่อ 222

 

ข้อตกลงการสมัครอบรม

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. หากผู้สมัครอบรมยกเลิกการอบรม หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้  โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail: Training@ati-asco.org


  • 3
  • 9
  • 1
  • 3
  • 5
  • 6
  • 6
สถิติผู้เข้าชม

TOP