Find me on Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน (CFP Module 2 การวางแผนการลงทุน)

 

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน (CFP Module 2)

 

CFP module 2 การวางแผนการลงทุน

วันสมัคร: วันนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม 2562        ค่าอบรม 7,500 บาท (รวม VAT)

โปรโมชั่น 6,900 บาท (รวม VAT) >> วันนี้ – วันที่ 15 เมษายน 2562

สถานที่   ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

 

 

สอบถามเพิ่มเติม Tel : 02-264-0909 ต่อ 222

 

ข้อตกลงการสมัครอบรม

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. หากผู้สมัครอบรมยกเลิกการอบรม หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้  โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail: Training@ati-asco.org


  • 4
  • 1
  • 7
  • 9
  • 8
  • 0
  • 7
สถิติผู้เข้าชม

TOP