Find me on Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม ติวตะลุยโจทย์ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain ( ติว 2 วัน) รวมสอบ 1 ครั้ง

 

**เปิดรับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง**

 

สนใจสมัครได้ที่  www.ati-asco.org หรือ https://register.ati-asco.org

สอบถามเพิ่มเติม Tel : 02-2640909 ต่อ 210-215, 220-223

 

ข้อตกลงการสมัครอบรม

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. หากผู้สมัครอบรมยกเลิกการอบรม หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้  โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรม


  • 3
  • 2
  • 7
  • 6
  • 4
  • 2
  • 3
สถิติผู้เข้าชม

TOP