Find me on Facebook
ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

การบรรยาย ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ "เส้นทางสู่นักการเงินมืออาชีพ"

           เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2557 คุณสาธิต วรรณศิลปิน รองเลขาธิการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เส้นทางสู่นักการเงินมืออาชีพ" โดยมี นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าสู่วิชาชีพนักการเงิน

 


  • 3
  • 6
  • 0
  • 1
  • 9
  • 1
  • 4
สถิติผู้เข้าชม

TOP