Find me on Facebook
ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย เปิดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน

  

 

สอบถามเพิ่มเติม สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

โทรศัพท์: 0-2009-9393

https://www.facebook.com/ThaiFinancialPlanners


  • 3
  • 9
  • 9
  • 4
  • 0
  • 9
  • 9
สถิติผู้เข้าชม

TOP